Baancommissie baanreglement

GEDRAGSREGELS


De Baancommissie is een werkcommissie van het Bestuur van het Gewest

Noord-Holland/Utrecht. In die hoedanigheid organiseert en coördineert de

Baancommissie Hoorn (BC) namens het Gewestelijk Bestuur alle activiteiten

op de kunstijsbaan De Westfries gedurende de uren voor de trainingen en

de wedstrijden van de schaatsverenigingen en de trainingsgroepen. Voor dit

doel wordt de accommodatie, de baan, de juryruimte en de kleedkamers,

door het Gewest van Optisport gehuurd. Dat wil zeggen, dat Optisport

exploitant is van de accommodatie en dat alle abonnementhouders zich

dienen te houden aan de door Optisport opgestelde gebruiksregels voor

de kunstijsbaan. De Westfries en de bijbehorende gebouwen en installaties.

In het reglement zijn deze regels opgenomen.

Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan men in het alge-

meen ook de vrouwelijke vorm lezen.


I. TRAININGEN


Poortcontrole:

Abonnementhouders hebben slechts toegang tot de baan voor de

trainingsperiode waarvoor zij een geldig abonnement bezitten.

Je bent niet verzekerd tijdens een andere trainingsperiode

Abonnementhouders zijn verplicht hun abonnement, voorzien van

handtekening aan de poortcontrole te tonen. Bij het in gebreken blijven,

of het tonen van een ongeldig abonnement zal de toegang geweigerd worden.

Om filevorming en irritaties te voorkomen is het gewenst het abonnement

tijdig bij de hand te hebben en het duidelijk en zonder voorbehoud aan de

controle te tonen. De poortcontrole heeft te allen tijde het recht om in

geval van onheuse bejegening de betreffende rijder de toegang tot de baan

te ontzeggen. De clubs, zij zoals aangegeven in het in dit boekje opgenomen

schema, bij toerbeurt verantwoordelijk voor de bezetting van de

poortcontrole. De poortcontrole dient een half uur voor de aanvang van

de training aanwezig te zijn. Om zijn werkzaamheden goed te kunnen doen

zal de poortcontrole (eventueel via de baancoördinator) tijdig in het bezit

gesteld worden van (bijgewerkte) lijsten met de namen van abonnement-

houders voor de betreffende trainingsuren.Gebruik van de baan:


Om een goed en veilig verloop van de trainingen te waarborgen, zijn

baanregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden:

1. Alle aanwijzingen van de baancoördinator en het baanpersoneel van

De Westfries dienen te worden opgevolgd.

2. De ijsmeester zal het ijs niet verzorgen wanneer zich nog rijders op de

baan bevinden. Rijders mogen zich dan ook niet op het ijs begeven zolang

de ijsmachine op het ijs is. Bij overtreding hiervan zal de ijsmeester het ijs

verlaten en dus de verzorging van de baan onderbreken zolang de overtreding

duurt, wat ten koste gaat van de trainingstijd. De overtreder zal van de baan

worden verwijderd.

3. Voor de training is de baan verdeeld in drie ‘ringen':

• De binnenste ring voor snel tempowerk.

• De middelste ring voor duur‐ en techniekopdrachten, achter elkaar deze

oefeningen uitvoeren.

• De buitenste ring voor uitrijden/ rust maximaal 2 naast elkaar.

4. Uitleg door trainers zoveel mogelijk bij de opstapplaats. De trainer zorgt

ervoor dat de groepsleden hierbij een veilige positie innemen.

5. Bij snelheid de lijn aanhouden die je op het rechterstuk hebt. Dus niet

uitwijken!

6. Uitrijden met maximaal 2 rijder naast elkaar! Als je een groep inhaalt,

Achter elkaar gaan rijden.

7. Begin de opdracht alleen aan het begin van een recht stuk.

Nooit in de bocht!

8. Kijk even over je schouder of er ruimte is voordat je begint of inhaalt.

9. Stop de opdracht alleen aan het eind van een bocht en kijk ook dan

even over je rechterschouder of je niemand omverrijdt.

10. Starten mag alleen op het rechte stuk, 15 meter na de bocht. Houd

voldoende ruimte aan de buitenkant, zodat groepen in rust in de buitenste

ring kunnen passeren.

Zorg ervoor dat er iemand achter de startende rijder gaat staan die het

tegemoetkomende verkeer waarschuwt als extra beveiliging.

Degenen die wachten op hun beurt, wachten staande tegen de boarding.

Dus niet op startplaatsen van de 500 en 1500 starten!11. Wanneer je langzamere rijders wilt inhalen, moet jij als snellere rijder

in de gaten houden of het kan. Waarschuw ook op tijd als je wilt passeren.

Roep hoog op! En reageer hierop.

12. Waarschuw door een schreeuw de langzamere rijders in de buitenring

dat je bent gevallen. Dit om het scheppen van andere rijders te voorkomen.

Houd altijd je schaatsen zo laag mogelijk.

13. Geen schaatsbeschermers, bidons en andere materialen op het ijs leggen.

Deze worden verwijderd. Het is niet toegestaan met de hoezen aan de

schaatsen het ijs te betreden.

14. Nooit op de kussens van de baanbeveiliging gaan zitten, ook niet om

veters te strikken.

15. Nooit met schoenen op het ijs.

16. Het dragen van handschoenen en een hoofddeksel (muts of bandana)

is verplicht.

17. Elke rijder in iedere discipline van schaatssport, moet een trainings-

abonnement bezitten.

18. Trainers dienen in het bezit te zijn van een trainersdiploma. Indien

men geen trainersdiploma heeft, moet men training geven onder supervisie

van een gediplomeerde trainer. Deze gediplomeerde trainer dient

tegelijkertijd aanwezig te zijn.

19. Spreek je medesporters erop aan, wanneer zij zich niet aan bovenstaande

regels houden en heb hierover overleg met je trainer en de trainer van

de overtredende.

20. Trainers mogen training geven aan de buitenzijde van de baan. De

trainer mag niet stilstaan en/of aanwijzingen geven vanaf de twee

snelle banen.

21. Hulpverlening bij ongevallen van minder ernstige aard kan direct

worden verleend door de baancoördinator. Hij beschikt over de

verbanddoos in de juryruimte.

22. Ongevallen van ernstige aard moeten onmiddellijk ter kennis

worden gebracht van de dienstdoende bedrijfsassistent, opdat hij de

eventuele EHBO-verlening kan coördineren.Aanvulling Baanregels op selectie-uren dinsdag !


Op het trainingsuur WST op dinsdag wordt getraind volgens de internationale

Trainingsregels.

1. Op de binnenbaan wordt uitgereden, blijf daarbij aan de binnenkant van

de baan, vooral in de bochten, om de snellere rijders in de wedstrijdbanen

niet te hinderen.

2. Degenen die gaan beginnen met een opdracht, steken aan het eind van

het rechte stuk over naar de buitenkant van de baan en starten aan het eind

van de bocht met de oefening. In die bocht rij je dan nooit met 2 of meer

naast elkaar maar altijd achter elkaar.

Aan het eind van het rechte stuk ga je naar de binnenkant, maar haal

je buiten langs in.

3. De snellere schaatsers gaan dus steeds verder naar buiten.

4. Het oefenen van de start gebeurt minimaal op de helft van het rechte

stuk, zover mogelijk naar buiten. Nooit met 2 naast elkaar. De groep wacht

achter de startende schaatser, staande tegen de boarding.

5. De achterste van een treintje(maximaal 6 rijders) geeft aan of de baan

vrij is om te starten, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.

6. Beschermers en bidons mogen alleen op de bescherming of er achter

liggen. Niet op het ijs!

7. Op de inrijbaan mag met niet meer dan 2 personen naast elkaar geschaatst

worden.

8. Trainers kunnen alle rijders, dus ook van andere groepen en

verenigingen daar op aanspreken.

Graag ook de betreffende trainer op de hoogte stellen. Een vriendelijke

toon heeft daarbij de voorkeur.

9. Wanneer trainers zich consequent niet aan de regels houden moet

de baancommissie hiervan op de hoogte gesteld worden.


Selectie-uren donderdag
Op onderstaande data zal, zonder uitzondering, op het donderdag

selectie-uur volgens de nationale regels getraind worden!!!!!

Snelle rijders aan de binnenkant.

Te beginnen op 8 oktober: 22-10-15,  5-11-15,  19-11-15,  3-12-15,  17-12-15

14-1-16,  28-1-16,  11-2-16,  25-2-16Op de andere donderdagen zal op het selectie-uur volgens

De internationale regels getraind worden!!!!!!!!

Snelle rijders aan de buitenkant


Vragen?
Heeft u vragen over BC Hoorn kunt u uiteraard contact opnemen op